แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีสามารถปรับเป็นแรงงานถูกฎหมายได้หรือไม่ ก.แรงงานชี้ต้องมีการผลักดัน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด-19 รุนแรงขึ้นทุกขณะ แรงงานข้ามชาติหลบหนีในไต้หวันถูกตรวจพบเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 32 ของไต้หวัน และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ก็มีกรณีแรงงานหลบหนีเป็นไข้แล้วพบแพทย์  ทำให้ประชาชนในสังคมต่างรู้สึกกังวลต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ  วันที่ 20 มีนาคมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงาน และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจอินโดนีเซียประจำไต้หวัน ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการใหม่ โดยในการแถลงข่าวกระทรวงแรงงานได้ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาแรงงานหลบหนีสามารถปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายได้หรือไม่ด้วย

ในการแถลงข่าว กระทรวงแรงงานได้ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาแรงงานหลบหนีสามารถปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายได้หรือไม่( ภาพถ่ายโดยนักข่าวไล่เจิ้งหลิน วันที่ 20 มีนาคม 2563)

จากสภาพการณ์การมีลูกน้อยและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม  ทำให้ไต้หวันประสบปัญหาภาวะแรงงานขาดแคลน  ทั้งแรงงานในโรงงาน  ผู้อนุบาล แรงงานประมง แรงงานภาคเกษตรและแรงงานภาคงานก่อสร้าง ล้วนมีปัญหาขาดแคลนอย่างหนักทั้งสิ้น  ปัจจุบันไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีผิดกฎหมายกว่า 4 หมื่นคน  เนื่องด้วยแรงงานที่หนีหายขาดการติดต่อจำนวนไม่น้อยไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่แรก  อาจเป็นเพราะมีปัญหาเข้ากันไม่ได้กับนายจ้างเดิม  ถูกขูดรีดโดยบริษัทจัดหางาน หรือทำงานหนักเป็นเวลานาน ได้รับค่าแรงต่ำหรือถูกทำร้าย แล้วไม่มีช่องทางในการร้องเรียนขอความช่วยเหลือ  จนจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการหลบหนี

นักข่าวหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งได้ถามปัญหาเป็นพิเศษ ต่อกรณีแรงงานหลบหนีมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  โดยไช่ม่งเหลียงรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแรงงานตอบคำถามต่อประเด็นนี้ระบุว่า  ปัจจุบันมีเสียงกระแสเรียกร้องจากภาคเอกชนต่อประเด็นการปรับแรงงานหลบหนีให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายอยู่จริง  “ในภาวะปัจจุบัน กฎหมายของสาธารณรัฐจีนกำหนดไว้ แรงงานข้ามชาติที่ทำผิดระเบียบข้อกฎหมาย ไม่สามารถทำงานต่อในไต้หวันได้” ไช่ม่งเหลียงกล่าว

โครงการพิเศษมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน(วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2563) ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ที่มอบตัวด้วยตนเอง นอกจากจะไม่ถูกกักกันตัว ขณะเดียวกันจะไม่มีการบันทึกห้ามการเดินทางเข้าไต้หวัน และเสียค่าปรับการพำนักเกินกำหนดเวลาในอัตราต่ำสุดคือ 2000 เหรียญไต้หวัน(ภาพ / สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

ไช่ม่งเหลียงกล่าวเพิ่มเติมว่า  ประเด็นผิดกฎหมายปรับให้เป็นถูกฎหมายมีการพูดถึงกันอยู่จริง  แต่ต้องผ่านการแก้ไขกฎหมายจึงจะมีความเป็นไปได้  โดยจำเป็นต้องอาศัยภาคเอกชนทำการผลักดันก่อน กระทรวงแรงงานจึงจะมีการหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ส่วนประเด็นการขาดแคลนแรงงาน ไช่ม่งเหลียงระบุว่า แรงงานในประเทศไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการนำเข้าเท่านั้น “ เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด  แรงงานข้ามชาติก็อาจจะไม่ต้องการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตราย  ดังนั้นต้องพิจารณาการจัดการในการใช้กำลังแรงงานในประเทศอย่างเต็มที่ก่อนเป็นอันดับแรก” ไช่ม่งเหลียงกล่าว

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการขยายการมอบตัวด้วยตนเอง” โดยมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการใช้ภาษาจีน เวียดนาม ไทยและอินโดนีเซียร่วมกันทำการประชาสัมพันธ์ ( ภาพถ่ายโดยนักข่าวไล่เจิ้งหลิน วันที่ 20 มีนาคม 2563)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการขยายการมอบตัวด้วยตนเอง” ประชาสัมพันธ์มาตรการจูงใจได้แก่ “ไม่กักกันตัว ไม่ควบคุมการเข้าประเทศ ค่าปรับต่ำ”  โดยโครงการพิเศษมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน(วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2563) ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ที่มอบตัวด้วยตนเอง นอกจากจะไม่ถูกกักกันตัว ขณะเดียวกันจะไม่มีการบันทึกห้ามการเดินทางเข้าไต้หวัน และเสียค่าปรับการพำนักเกินกำหนดเวลาในอัตราต่ำสุดคือ 2000 เหรียญไต้หวัน  หลังโครงการพิเศษสิ้นสุดลง  ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะผลักดันการแก้ไขกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยพิจารณาจากกฎหมายประเทศที่พัฒนาแล้ว  เพิ่มการลงโทษต่อกรณีการพำนักเกินกำหนดเวลา  ส่วนในช่วงประชาสัมพันธ์(วันที่ 20 มีนาคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม) ก็สามารถมอบตัวพร้อมใช้สิทธิ์ตามโครงการพิเศษได้  ทั้งนี้เพื่อจูงใจสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดเวลา(รวมแรงงานข้ามชาติ) เข้ามอบตัวด้วยตนเอง  โดยมีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศโดยเร็ว  นอกจากนี้เพื่อควบคุมโรคระบาด  ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเสริมการทำงานจับกุมแรงงานผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย

ไช่ม่งเหลียงรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานระบุว่า  โครงการพิเศษเสริมการทำงานใน 3 ด้านประกอบด้วยความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อของแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน  การสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนระดมกำลังทำงานอย่างเต็มที่  จากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงขึ้น แรงงานข้ามชาติในไต้หวันอาจมีความกังวลต่อสุขภาพของตนเอง ในเวลานี้หากเป็นแรงงานหลบหนีผิดกฎหมาย ก็สามารถเลือกที่จะทำการมอบตัว  เสียค่าปรับในอัตราต่ำได้  แรงงานหลบหนีในไต้หวันจำนวนกว่า 4  หมื่นคน  อาศัยการประชาสัมพันธ์ตามโครงการพิเศษ  ส่งผลให้จำนวนแรงงานเหล่านี้น้อยลง เพื่อให้ประชาชนในประเทศลดความวิตกกังวล  สุดท้ายหน่วยงานทุกภาคส่วนรองรับสนับสนุนมาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างเต็มที่  ร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายลดจำนวนแรงงานผิดกฎหมายลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

Tags

Related Articles

Back to top button
Close