การรถไฟไต้หวันเตรียมปรับปรุง 2 รายการ เพิ่มเก้าอี้ แก้ปัญหาขัดแย้งห้ามนั่งสถานีรถไฟไทเป

ประเด็นห้ามนั่งบริเวณห้องโถงสถานีรถไปไทเป เป็นที่วิพากวิจารณ์เผ็ดร้อนเมื่อเดือนที่ผ่านมา จากสถานการณ์โรคระบาดซึ่งควบคุมได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังมีการปลดล๊อกขนาดใหญ่ ส่งผลให้ห้องโถงสถานีรถไฟไทเปมีฝูงชนนั่งเต็มในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ( ภาพ / สำนักข่าวกลาง )

ประเด็นห้ามนั่งบริเวณห้องโถงสถานีรถไปไทเป เป็นที่วิพากวิจารณ์เผ็ดร้อนเมื่อเดือนที่ผ่านมา จากสถานการณ์โรคระบาดซึ่งควบคุมได้ดีอย่างต่อเนื่อง  หลังมีการปลดล๊อกขนาดใหญ่ ส่งผลให้ห้องโถงสถานีรถไฟไทเปมีฝูงชนนั่งเต็มในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์  เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนครึ่ง การรถไฟไต้หวันได้จัดประชุมเสวนาทุกภาคฝ่ายติดต่อกัน 3 ครั้ง  ขณะนี้แม้จะไม่มีการตัดสินรูปแบบแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม  แต่จากการประเมินในเบื้องต้น จะมีการติดตั้งเก้าอี้นั่งจำนวน 40 ตัว บริเวณไต้นาฬิกาแขวนผนังส่งเสียงสัญญาณบอกเวลา  เพื่อให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อนและจัดสรรเส้นทางเดิน  สำหรับปัญหาการเช่ายืมสถานที่นั้น การรถไฟไต้หวันระบุว่าจะทำการจัดทำระเบียบการเช่ายืมระยะสั้นแบบครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ต่อไป

การห้ามนั่งบริเวณห้องโถงสถานีรถไฟไทเป นอกจากเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นมิตรต่อกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสและไม่มีบ้านพักพิงแล้ว  การรถไฟไต้หวันทำการเรียกเก็บคืนห้องโถงสถานีรถไฟไทเปซึ่งเป็น “สถานที่สาธารณะ” พร้อมทั้งเปิดให้มีการเช่ายืมในราคาสูง ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการค้า  ก็เป็นประเด็นหลักที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนจำนวนมาก  ด้านประชาชนที่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามนั่ง ส่วนใหญ่พิจารณาเห็นว่า สถานีรถไฟไทเปเป็นสถานีรถไฟระดับสากลถือเป็น “ประตูของประเทศ” ควรพิจารณาถึงความสวยงามและเส้นทางเดินเท้าโล่งสะดวกเป็นอันดับแรก

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 6มิถุนายน และ 11 มิถุนายน การรถไฟไต้หวันได้จัดการเสวนาหารือกับทุกภาคฝ่ายแล้ว 3 รอบ โดยหวังว่าจะสามารถรวบรวมความเห็นพ้องจากทุกฝ่าย หาวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างผลดีทั้งสองฝ่าย  พิจารณาจากการที่สถานีรถไฟไทเป มีเก้าอี้นั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  มีผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำให้การรถไฟไต้หวันเพิ่มการติดตั้งเก้าอี้บริเวณห้องโถง  หลังการประเมินแล้ว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเส้นทางเดิน การรถไฟไต้หวันจึงตัดสินใจเพิ่มการติดตั้งเก้าอี้ 10 ชุดจำนวน 40 ตัวไว้บริเวณผนังสองด้านใต้นาฬิกาแขวนผนังส่งเสียงสัญญาณบอกเวลา  รวมกับเก้าอีที่มีอยู่เดิม 64 ตัว  คาดว่าจะมีเก้าอี้จำนวนทั้งหมด 104 ตัว บริการให้ประชาชนได้ใช้นั่งพักผ่อน

การประเมินในเบื้องต้น การรถไฟไต้หวันจะทำการติดตั้งเก้าอี้นั่งจำนวน 40 ตัว บริเวณไต้นาฬิกาแขวนผนังส่งเสียงสัญญาณบอกเวลา เพื่อให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อนและจัดสรรเส้นทางเดิน สำหรับปัญหาการเช่ายืมสถานที่นั้น การรถไฟไต้หวันระบุว่าจะทำการจัดทำระเบียบการเช่ายืมระยะสั้นแบบครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ต่อไป (ภาพ / สำนักข่าวกลาง )

ต่อประเด็นปัญหาการเช่ายืม  สมาคมแรงงานสากลกล่าวในที่ประชุมระบุว่า  “เขตการจัดแสดงอเนกประสงค์”ของห้องโถงสถานีรถไฟไทเป  ต้องจ่ายค่าเช่า 4 หมื่นถึง 5 แสนเหรียญไต้หวันต่อวัน ตามประเภทกิจกรรมและผู้ยื่นขอ  เมื่อห้องโถงใช้มาตรฐานของการเก็บค่าใช้จ่าย เท่ากับเปลี่ยนสภาพพื้นที่โดยการแบ่งลำดับชั้นและการเหยียดหยาม  ความหมายของสถานที่สาธารณะมลายหายสิ้น  จึงขอเสนอให้การรถไฟคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน  เปิดให้ประชาชนใช้พื้นที่ได้อย่างเสรี โดยทำการวางแผนเส้นทางและฝูงชนในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นพิเศษ ( เช่นเทศกาลอีดิ้ลฟิรตรี) เท่านั้น

มีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นระบุว่า  องค์กรไม่แสวงผลกำไร ( NGO )และผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่ไม่สามารถรับภาระค่าเช่าได้  แต่พิจารณาถึงการบริหารของการรถไฟที่จำเป็นต้องสร้างผลกำไร  ดังนั้นจึงเสนอวิธีการพบกันครึ่งทาง โดยการรถไฟไต้หวันสามารถใช้วิธีการลดค่าเช่าและใช้สถานที่โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดช่วงเวลาใช้สถานที่ได้ฟรี เพื่อสนับสนุนให้องค์กร NGO เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ให้มีการใช้สถานที่สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย  มิใช่การจัดกิจกรรมจัดแสดงทางการค้าเป็นหลักเท่านั้น  ต่อประเด็นนี้ การรถไฟไต้หวันก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันร่างระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณะสถานีรถไฟไทเป หารือเกี่ยวกับปัญหาการยื่นขอ พิจารณาอนุมัติ การใช้พื้นที่และการควบคุมขององค์กรเพื่อประชาชนด้วย  การรถไฟไต้หวันระบุว่า  จะทำการประเมินความเป็นไปได้เกี่ยวกับการบรรจุองค์กร NGO ไว้ในข้อกำหนดการยืมใช้สถานที่ระยะสั้นของการรถไฟไต้หวันต่อไป

การรถไฟไต้หวันระบุว่า ห้องโถงสถานีรถไฟไทเปถือเป็นพื้นที่สาธารณะ  หัวข้อการห้ามนั่งสถานีรถไฟไทเปเป็นประเด็นสาธารณะ  ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องค่อนข้างกว้าง  อาศัยโอกาสนี้พิจารณาวิเคราะห์จากเสียงของหลายฝ่าย  หวังว่าจะสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด  จัดทำระเบียบการเช่ายืมระยะสั้นที่มีความสมบูรณ์ ให้มาตรการรองรับต่อการยืมใช้พื้นที่มีครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

การรถไฟไต้หวันระบุว่า ห้องโถงสถานีรถไฟไทเปถือเป็นพื้นที่สาธารณะ หัวข้อการห้ามนั่งสถานีรถไฟไทเปเป็นประเด็นสาธารณะ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกว้างขวาง อาศัยโอกาสนี้พิจารณาวิเคาระห์จากเสียงของหลายฝ่าย หวังว่าจะสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมีสมที่สุด จัดทำระเบียบการเช่ายืมระยะสั้นที่มีความสมบูรณ์ ให้มาตรการรองรับต่อการยืมใช้พื้นที่มีครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ( ภาพ / สำนักข่าวกลาง )
Tags

Related Articles

Back to top button
Close