ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

“สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2”ระบุว่า ประกาศร่างแก้ไขระเบียบการใช้และควบคุมดูแลรายรายรับรายจ่ายกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ได้มีการลดจำนวนที่นั่งของตัวแทนที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคม พวกเขาเรียกร้องถึงการให้ความสำคัญกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพิ่มจำนวนที่นั่งของกรรมการให้เป็น1ส่วน 2 ของทั้งหมด ( ภาพ/ สำนักข่าวกลาง )

ร่างแก้ไข“ระเบียบการใช้และควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ที่ประกาศโดยสตม.ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดจำนวนที่นั่งของกรรมการควบคุมดูแลกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยลดที่นั่งของกรรมการที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมจาก 11 ที่นั่งเหลือ 7 ที่นั่ง สร้างเสียงสะท้อนกลับอย่างรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สัปดาห์ที่ผ่านมา “สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2” ทำการประท้วงที่หน้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง และขณะนี้ยังได้จัดให้มีการลงนามร่วมทางอินเตอร์เน็ต เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสะท้อนปัญหาอีกด้วย

หลิวเชียนผิงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวันและเวียดนามรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบุว่า สตม.กล่าวว่าการลดจำนวนที่นั่งกรรมการลงเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่กลับเลือกสละโอกาสการเป็นกระบอกเสียงของตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมเท่านั้น ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณกิจการสาธารณะของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เช่นนี้จะเป็นการขัดขวางต่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจการสาธารณะของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แม้ว่าสตม.ย้ำว่าอัตราส่วนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะมากขึ้น นั่นหมายถึงไม่ได้เกิดความอ่อนกำลังลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขแต่อย่างใด แต่ผู้ต่อต้านตั้งข้อสงสัยว่า ตัวเลขไม่ได้เป็นหลักประกันที่แน่นอนชัดเจน

สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 เสนอข้อเรียกร้อง 2 ประการคือ

  1. ปรับโครงสร้างอัตราส่วนของกรรมการตามสถานะบุคคลที่แตกต่างกัน จำนวนที่นั่งกรรมการที่เป็น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 และประชาสังคมรวมกันแล้วต้องมีถึง 1 ส่วน 2 ของจำนวนทั้งหมดสมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 กล่าวเรียกร้องต่อสตม.ความคิดเห็นของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 และประชาสังคมเป็นการเสนอแนวคิดต่อประเด็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการประชุมพิจารณาที่ไม่อาจขาดหายได้ หวังว่าสตม.จะให้ความเคารพต่อความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในการประชุมพิจารณาเหล่านั้น

2.สร้างระบบการคัดเลือกที่เปิดเผยโปร่งใส สถานะบุคคลของกรรมการตามข้อเรียกร้องที่กล่าวมา ควรจัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดการเสนอคัดเลือก(พิจารณาจากความสมดุลในเขตพื้นที่แล้ว)ที่มีรัฐบาลจัดทำและผ่านการจัดประชาพิจารณ์ด้วยจำนวนรอบที่เพียงพอ เพื่อมุ่งหมายให้เกิดมาตรฐานและความโปร่งใสต่อขั้นตอนการจัดตั้งกรรมการ

สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2ระบุว่า ที่ผ่านมาวิธีการจัดตั้งกรรมการของกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ มิได้มีการกำหนดการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้สปิริตแห่งประชาธิปไตยและความเปิดเผยด้านข้อมูลข่าวสารมีความเป็นรูปธรรม          หวังว่าสตม.จะจัดให้มีประชาพิจารณ์อย่างเพียงพอ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกันจัดสร้าง “ระบบคัดเลือก”ที่เปิดเผย โปร่งใส สามารถมีส่วนร่วมและรับการตรวจสอบควบคุมได้ร่วมกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2

ประชาชนที่ต้องการร่วมลงนาม โปรดใช้เว็บไซต์ร่วมลงนาม

Tags

Related Articles

Back to top button
Close