守護新住民消費者權益!8部會推多語消費資訊 | ปกป้องสิทธิผู้บริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 8 กระทรวงร่วมจัดทำคู่มือฉบับผู้บริโภคหลายภาษา

行政院消保處表示,新住民已逾55萬人,數量可觀,然新住民依舊面臨口語溝通不良、看不懂繁體中文,甚至因為缺乏消費意識,導致權益受損。為此,消保處日前舉辦座談討論,多個機關表示願意提供多語消費資訊,充實消費知能及強化保護措施。

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสภาบริหารระบุว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีจำนวนมากกว่า 5 แสน 5 หมื่นคนแล้ว นับเป็นจำนวนสูงมาก แต่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสาร อ่านภาษาจีนไม่ออกดังเคย หรือถึงขั้นขาดแคลนความรู้ในการบริโภค จนทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดการประชุมหารือขึ้น โดยหลายหน่วยงานต่างระบุว่า ยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลการบริโภคหลายภาษา เพิ่มความรู้ด้านการบริโภคและเสริมมาตรการด้านปกป้องคุ้มครอง

為保障新住民消費者之權益,消保處8日舉辦「新住民消費者權益保護」座談會,邀請9位新住民相關協會代表與各機關出席,針對房屋租賃契約之不公平、多層次傳銷之定義與合法性、如何解決因業者強力推銷,倉促簽訂之買賣及信貸契約、業者事後不履行契約該怎麼辦等問題深入討論。

เพื่อปกป้องสิทธิในการบริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ วันที่ 8 กันยายน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดการประชุม “การคุ้มครองสิทธิการบริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่”ขึ้น โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนของสมาคมซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 9 รายเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นต่างๆในเชิงลึก เช่นความไม่เป็นธรรมของสัญญาเช่าที่พักอาศัย คำจำกัดความของธุรกิจเครือข่ายและความถูกต้องตามกฎหมาย จะจัดการกับปัญหาการลงนามในสัญญาซื้อขายหรือการกู้ด้วยเครดิต ที่ลงนามอย่างขาดความระวังเนื่องจากถูกพ่อค้าตามติดเสนอขาย หรือพ่อค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรเป็นต้น

教育部、經濟部、農委會、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、內政部地政司及衛生福利部食品藥物管理署等機關也表示將規劃提供「多語消費資訊」,且日後將推動新住民的消費者保護措施,並將訊息傳達至移民署建置的「新住民培力發展資訊網」,以中、英、泰、越、柬、印與緬等7國語言表達。

หน่วยงานต่างๆได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเศรษฐการ คณะกรรมการเกษตร คณะกรรมการการค้ายุติธรรม คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการต่างก็ระบุว่า จะทำการวางแผนจัดทำนำเสนอ “คู่มือข่าวสารฉบับผู้บริโภค” อีกทั้งจะมีการผลักดันมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ตั้งถิ่นฐานในภายหลัง พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลด้วยภาษาจีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซียและพม่าทั้งหมด 7 ภาษา ผ่านทาง “เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

根據內政部移民署統計,從民國76年到108年底,在台灣之新住民人口已經超過55萬人,新住民朋友之消費實力及影響力,已不容小覷。

จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปลายปี พ.ศ.2562 ประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันมีมากกว่า 5 แสน 5 หมื่นคน พลังและความสามารถในการบริโภคของเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้

Related Articles

Back to top button
Close