แรงงานข้ามชาติหลบหนีเพราะเงิน ? กระทรวงมหาดไทยแนะกระทรวงแรงงาน : ควรปรับปรุงเงื่อนไข สภาพแรงงาน

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง ได้รายงานเรื่อง “การหลบหนีของแรงงานข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทำงานของชนพื้นเมือง”ต่อสภานิติบัญญัติของไต้หวันเมื่อวันที่ 21 ต.ค. พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาการหลบหนีของแรงงานข้ามชาติ(ภาพประกอบเรื่อง / shutterstock)

กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง ได้รายงานเรื่อง “การหลบหนีของแรงงานข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทำงานของชนพื้นเมือง”ต่อสภานิติบัญญัติของไต้หวันเมื่อวันที่ 21 ต.ค. พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาการหลบหนีของแรงงานข้ามชาติ สวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สิ้นเดือนสิงหาคมในปีนี้ มีแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีจำนวน 51,087 คน จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุหลักในการหลบหนีของแรงงานมาจากเรื่องเงิน ด้านกระทรวงมหาดไทยชี้ว่า ควรปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างงาน สภาพแวดล้อมการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่  ยกระดับฐานเงินเดือน ถึงจะสามารถปัญหาแรงงานหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวี่หมิงชุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันชี้แจงว่า กระทรวงแรงงานได้ทำงานศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2559 พบว่าสาเหตุหลักในการหลบหนีของแรงงานมากจากเรื่องรายได้ที่น้อยเกินไป รองลงมาคือสาเหตุที่เกิดจากนายจ้าง ปริมาณการทำงาน และสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ถูกตรวจพบ ซึ่งมีหลากหลายความคิดเห็น ข้อมูลดังกล่าวชี้ถึงสาเหตุหลักดังนี้ เนื่องจากแรงงานที่มาทำงานในไต้หวันต้องจ่ายค่าบริการจัดหางานที่มีอัตราสูง ทำให้เกิดเป็นหนี้สิน ไม่พอใจในรายได้ที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเจ้านายมีปัญหา เวลาการทำงานหนักเกินไป เงื่อนไขและสวัสดิการไม่เป็นธรรมเป็นต้น

กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า เนื่องจากการทำงานโดยผิดกฎหมายมีรายได้สูง อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับนายจ้างที่ว่าจ้างอย่างผิดกฎหมาย หรือบริษัทจัดหางานที่จัดหางานอย่างผิดกฎหมาย มีโทษปรับที่เบาเกินไป จึงทำให้เป็นเรื่องยากในการแก้ปัญหาการหลบหนีของแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำต่อกระทรวงแรงงานว่า ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการแก้ไขปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของแรงงาน เงื่อนไขการจ้างงาน สวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ ลดแรงจูงใจต่อการหลบหนีของแรงงาน จึงจะสามารถแก้ปัญหาแรงงานหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคมในปีนี้ ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 69,9154 คน มีแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีทั้งหมด 51,087 คน อัตราการหลบหนีเมื่อปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ร้อยละ 4.02 ในปี พ.ศ.2562 อัตราการหลบหนีลดเหลือเพียงร้อยละ 2.5 จากข้อมูลการหลบหนีของแรงงาน พบว่าอาชีพที่แรงงานหลบหนีไปทำงานผิดกฎหมาย เป็นอันดับแรกคือ ไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งมีอัตราสูงถึง 35.64%

Related Articles

Back to top button
Close