โปร่งใส เป็นธรรม ! สตม.ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเปิดเผย โดยใช้การสุ่มเลือกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

“กฎหมายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ” เป็นก้าวแรกของกฎหมายว่าด้วยเรื่องความโปร่งใสของภาครัฐ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวันได้ให้ความร่วมมือด้านความโปร่งใส ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ  แสดงถึงความสุจริต ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และยังเป็นการเพิ่มความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 2021 มีการจับสลากเพื่อตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐประจำปี 2020   โดยนายเหลียงกว๋อฮุย(梁國輝) รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประธาน ภายใต้การกำกับดูแลของ จงซิ่วอิง (鍾秀英) ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี ซึ่งได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มตัวอย่าง 24 คนอย่างเปิดเผยเพื่อดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นสักขีพยาน กระบวนการสุ่มเป็นไปตามหลักการโปร่งใสและเป็นธรรม โดยหวังว่าจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสะอาดใสและความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงาน  อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้ ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความไม่สะดวกในการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินตามรายการที่เจ้าหน้าที่รัฐยื่นแสดง ฝ่ายกิจการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจึงส่งเสริมให้มีกลไกมอบอำนาจการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินอยู่เป็นประจำสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกนี้ เพื่อลดปัญหาการตกหล่นในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน นอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจต่อข้อกฎหมาย ฝ่ายกิจการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยึดมั่นสามหลัก ได้แก่การดูแล ปกป้องและปราบปราม โดยแต่ละปีจะจัดอบรมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและราบรื่น และบรรลุตามอุดมคติในการสร้างรัฐบาลที่มีความโปร่งใส

Related Articles

Back to top button
Close