หลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ไต้หวัน!เกิดความลำบากระหว่างตั้งครรภ์-คลอดบุตร ขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินได้

(ภาพประกอบเรื่อง / shutterstock )

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2021 กองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แถลงแก้ไข “รายการและเกณฑ์มาตรฐานในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ” เพื่อช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์และยังไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน หากในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรเกิดสถานการณ์ลำบาก มีปัญหาทางการเงินที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางกองทุนจะให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะดำเนินการนับจากวันนี้ เพื่อให้บริการดูแลครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้ว่า เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งครรภ์แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน กองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จึงมีมาตรการให้เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เช่นหากแพทย์ประเมินว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร อาจทำให้ครอบครัวเกิดความลำบาก สำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ หลังผ่านการตรวจสอบและประเมินจากเทศบาลท้องถิ่น สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนได้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรณรงค์ หากประชาชนพบเห็นกรณีคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่เพียงสามารถช่วยแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลตำบลในท้องถิ่นที่พักอาศัยอยู่ ยังสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งอยู่ตามแต่ละเขตเมือง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก และช่วยให้แม่และเด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย เพื่อให้สิทธิด้านสุขภาพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น

Related Articles

Back to top button
Close