คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานข้ามชาติในครัวเรือน 230,000 คน กลุ่มสหภาพแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน เรียกร้อง “กฎหมายการบริการในครัวเรือน” ช้าไม่ได้

เพื่อตอบสนองต่อวันสตรีสากล กลุ่มสหภาพแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน ภาคประชาสังคม และสตรีจากทุกสาขาอาชีพ ได้มารวมตัวกันที่หน้าสภานิติบัญญัติไต้หวัน เพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายการบริการในครัวเรือน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานเป็นผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือน (สมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันหรือ TIWA)

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เป็นวันสตรีสากล และยังเป็นวันที่ผู้หญิงที่เป็นกลุ่มแรงงานลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ กลุ่มสหภาพแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน ภาคประชาสังคม และสตรีจากทุกสาขาอาชีพ ได้มารวมตัวกันที่หน้าสภานิติบัญญัติไต้หวัน เพื่อเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายการบริการในครัวเรือน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติในไต้หวันที่ทำงานเป็นผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือน

รัฐบาลไต้หวันได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ประกาศการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรี การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ค.ศ. 2016 ไต้หวันได้ประธานาธิบดีหญิงคนแรก และเริ่มส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ แต่ปัจจุบันในไต้หวันยังมีผู้หญิงแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในครัวเรือนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 230,000 คน ไม่มีหลักประกันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ใดๆ อีกทั้งค่าจ้างของพวกเธอยังต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งมีเพียง 17,000 เหรียญเท่านั้น

จากสถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวัน ที่เปิดเผยเมื่อเดือนมกราคมปี 2020 แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนต้องทำงานเฉลี่ย  10.4 ชั่วโมงต่อวัน และมีแรงงานเพียง 11.4%เท่านั้นที่มีวันหยุดพักผ่อนทุกสัปดาห์ ทั้งนี้มีแรงงานข้ามชาติในครัวเรือนจำนวนมากกว่า 34.4% ที่ต้องทำงานโดยไม่มีวันหยุดพักผ่อน ในความเป็นจริงแล้ว การที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฏหมายมาตรฐานแรงงาน ทำให้พวกเธออาจต้องทำงานยาวนานถึง 24 ชม. และตลอดสัญญาจ้างงาน 3 ปีแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนเลย ประกอบการทำงานในสถานที่ปิดมิดชิด พวกเธอจึงมีแนวโน้มที่อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานมากขึ้น หรือทำงานที่นอกเหนือจากการที่ระบุในใบอนุญาติการจ้างงาน และยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วย สภาควบคุม (The Control Yuan)ได้รายงานผลการตรวจสอบปัญหาข้างต้นตั้งแต่ปี 2014 เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขทบทวนและแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

หลังจากไต้หวันนำเข้าแรงงานในครัวเรือนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 เป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้วที่แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยงานบ้านและเป็นผู้อนุบาลดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 1ใน3ของไต้หวันโดยไม่มีหลักประกันแรงงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานใดๆ นับได้ว่าเกือบ 30ปีที่ผ่านมาถูกรัฐบาลที่อ้างว่า “ปกป้องสิทธิสตรี” เมินเฉย ดังนั้น เนื่องในวันสตรีสากล สมาพันธ์แรงงานข้ามชาติไต้หวัน(Migrants Enpowerment Network in Taiwan,MENT) จึงเชิญชวนผู้หญิงจากทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการกฎหมาย การแพทย์ สื่อมวลชน วงการบันเทิง นักวิชาการ นักจิตวิทยา ผู้กำกับ บริษัทจัดการงาน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ช่างทำผม ฯลฯ มาร่วมรณรงค์ผลักดันกฎหมายการบริการในครัวเรือน เรียกร้องให้รัฐบาลเผชิญกับปัญหาที่ค้างคามาเนิ่นนาน

เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 2016 ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน เคยให้สัญญาว่าจะวางแผนจัดการกับปัญหาภายในให้เรียบร้อย เพื่อผลักดันกฎหมายการบริการในครัวเรือน หลินว่านอี้ (林萬億 ) อาจารย์ภาควิชา ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ได้กล่าวว่า ควรร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้เกิดขึ้น ไม่ควรเอาแต่ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยทุกครั้งที่เกิดการเรียกร้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในครัวเรือนเลย

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งผ่านมา 5 ปีแล้ว กฎหมายการบริการในครัวเรือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

เมื่อปี 2008 รัฐบาลผลักดันโครงการ 10 ปีการดูแลด้านสาธารณสุข หลังจากที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(ดีพีพี) ได้เป็นพรรครัฐบาล ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการดูและระยะยาว รุ่น 2.0 ให้เดินหน้าเรื่อยมา และจากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนผู้อนุบาลมาดูแลผู้สูงอายุหรือ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2020  กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันจึงผ่อนปรนให้ครอบครัวที่ว่าจ้างแรงงานในครัวเรือน หากไม่มีผู้อนุบาลดูแล สามารถยื่นขอใช้บริการผู้อนุบาลชั่วคราวได้

ด้วยการเติบโตอย่างช้าๆของทรัพยากรการดูแลระยะยาวของรัฐบาล และความเข้าใจทางสังคมที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในครัวเรือน จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกร่างกฎหมายการบริการในครัวเรือน แก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาติให้หมดไป

เพื่อตอบสนองต่อวันสตรีสากล กลุ่มสหภาพแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน ภาคประชาสังคม และสตรีจากทุกสาขาอาชีพ ได้มารวมตัวกันที่หน้าสภานิติบัญญัติไต้หวัน เพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายการบริการในครัวเรือน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานเป็นผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือน (สมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันหรือ TIWA)
เพื่อตอบสนองต่อวันสตรีสากล กลุ่มสหภาพแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน ภาคประชาสังคม และสตรีจากทุกสาขาอาชีพ ได้มารวมตัวกันที่หน้าสภานิติบัญญัติไต้หวัน เพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายการบริการในครัวเรือน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานเป็นผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือน (สมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันหรือ TIWA)

Related Articles

Back to top button
Close