ก.แรงงานปรับปรุงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้าง รง.ข้ามชาติ ระเบียบบังคับแบ่งเส้นทางการเข้าออก ลดการรวมกลุ่ม

เมื่อวันที่ 21 มิ.. นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่า ได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ กำหนดระเบียบบังคับ เช่นพื้นที่การทำงานและที่พักของแรงงาน ต้องมีมาตรการแบ่งเส้นทางเข้าออก แบ่งเขตและกำหนดช่วงเวลาการใช้พื้นที่ เพื่อลดการรวมกลุ่ม (ที่มารูปภาพ : ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นางสวี่หมิงชุน(許銘春) รมว.กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่า ได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ กำหนดระเบียบบังคับ เช่นพื้นที่การทำงานและที่พักแรงงาน ต้องมีมาตรการแบ่งเส้นทางเข้าออก แบ่งเขตและกำหนดช่วงเวลาการใช้พื้นที่ หากฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 60,000 – 300,000 เหรียญไต้หวัน กรณีร้ายแรงอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันแถลงเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นางสวี่หมิงชุน(許銘春) รมว.กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่า กระทรวงแรงงานได้แก้ไข “แนวทางการรับมือกับโรคระบาดรุนแรงสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ : ข้อควรระวังในการจัดการการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่และการออกไปข้างนอกของแรงงานข้ามชาติ ” นายจ้างควรดำเนินมาตรการแบ่งเส้นทางเข้าออก ลดการรวมกลุ่มให้ครอบคลุมพื้นที่การทำงานและที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ

นางสวี่หมิงชุนชี้ว่า เพื่อตอบสนองต่อคลัสเตอร์โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เมืองเหมียวลี่ และเสริมสร้างมาตรการป้องกันโรคระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ ได้กำหนดระเบียบบังคับดังต่อไปนี้ ประการแรก พื้นที่การทำงานและที่พักแรงงานต้องแบ่งเส้นทางการเข้าออก ประการที่2 กำหนดช่วงเวลาการใช้งานสถานที่ แรงงานข้ามชาติที่ต่างนายจ้าง ห้ามพักอาศัยชั้นเดียวกัน ประการที่ 3 ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำวันและทำการบันทึก TOCC (ประวัติการเดินทาง  ประเภทงาน  ประวัติการติดต่อ  ประวัติการรวมกลุ่ม) ) ประการสุดท้าย ควรมีพื้นที่แยกสำหรับการตรวจคัดกรองแบบราพิดเทสต์ (Rapid Test) และการตรวจแบบ PCR

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้เพิ่มระยะห่างของคนงานฝ่ายผลิต เพิ่มพื้นที่ที่พักของแรงงานข้ามชาติแต่ละคน ช่วยแรงงานข้ามชาติซื้อของใช้ประจำวันเพื่อลดการออกไปข้างนอกที่ไม่จำเป็น จัดให้มีการคัดกรองแรงงานข้ามชาติที่มีอาการโดยเร็วที่สุด และก่อนที่จะทราบผลการตรวจ ให้จัดแยกกักตัวแรงงานพัก 1 คนต่อ 1 ห้อง

นางสวี่หมิงชุนระบุว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  หากนายจ้างไม่สามารถจัดการตามแนวทางและระเบียบข้อบังคับได้อย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ นายจ้างจะต้องปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือถูกระวางโทษปรับทันที 60,000 – 300,000 เหรียญไต้หวันตามกฎหมายการจ้างงานมาตรา 57 ข้อ 9 ทันที นอกจากนี้ ในกรณีฝ่าฝืนระเบียบขั้นรุนแรง นายจ้างอาจถูกลดจำนวนการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติหรือไม่ก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ

นอกจากนี้ หากนายจ้างมอบหมายให้บริษัทจัดหางานดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ หากเนื่องจากบริษัทจัดหางานไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม และเกิดการฝ่าฝืนระเบียบการป้องกันโรค บริษัทจัดหางานจะถูก​ลงโทษปรับเป็นเงิน 60,000 – 300,000 เหรียญไต้หวัน ตามกฎหมายการจ้างงาน [บทความ/สำนักข่าวCNA]

Related Articles

Back to top button
Close