สถานการณ์โควิด-19 ชะลอตัว! ก.แรงงานประกาศ 1 ก.ค.เป็นต้นไป อนุญาต รง.ในครัวเรือนโอนย้ายนายจ้าง

แรงงานข้ามชาติ ผู้อนุบาลต่างชาติ (ภาพประกอบเรื่อง / ภาพจากศูนย์ข้อมูล)

สถานการณ์โรคโควิด-19ในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลง กระทรวงแรงงานประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนผู้อนุบาลผู้ช่วยงานบ้าน โอนย้ายนายจ้างใหม่ในภาคสวัสดิการสังคมได้ (รวมถึงเปลี่ยนนายจ้างใหม่เนื่องจากครบสัญญา) ส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆยังคงชะลอการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ โดยต้องดูจากสถานการณ์การระบาดเพื่อพิจารณาต่อไป

กระทรวงแรงงานระบุว่า วันที่แรงงานข้ามชาติย้ายไปที่นายจ้างใหม่ นายจ้างใหม่ต้องดำเนินการจัดการให้แรงงานข้ามชาติเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR โดยนายจ้างใหม่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค หากนายจ้างใหม่ไม่ดำเนินการพาแรงงานไปตรวจโรคในวันที่รับแรงงานเข้าทำงาน อาจถูกปรับ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวัน และไม่อนุมัติใบอนุญาตการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานดำเนินการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ หากบริษัทจัดหางานละเลยหน้าที่ และละเมิดมาตรการป้องกันโรค ต้องระวางโทษปรับ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันเช่นกัน

กรณีแรงงานข้ามชาติที่โอนย้ายนายจ้าง ตรวจ PCR มีผลเป็นบวก นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม แนวทางการรับมือกับโรคระบาดรุนแรงสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ : ข้อควรระวังในการจัดการการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่และการออกไปข้างนอกของแรงงานข้ามชาติ ” ( จากนี้จะเรียกว่า แนวทางรับมือ ) แรงงานต้องเข้าให้ความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขเข้ารับการรักษาและต้องแยกกักตัวที่สถานกักโรครวม หากแรงงานที่โอนย้ายนายจ้างตรวจ PCR มีผลเป็นลบ นายจ้างต้องปฏิบัติตามแนวทางรับมือ โดยต้องสังเกตอาการสุขภาพประจำวันแรงงานอย่างต่อเนื่องและจดบันทึกไทม์ไลน์การออกนอกสถานที่ให้ชัดเจน

กระทรวงแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการระงับแรงงานเปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้างใหม่ชั่วคราว สามารถดำเนินการตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  1. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติโอนย้ายนายจ้างจากกระทรวงแรงงาน แต่ต้องระงับการโอนย้ายเนื่องจากประกาศของกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปี 2021 : หากแรงงานข้ามชาติในภาคครัวเรือนได้ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ และได้ทำการประกาศหานายจ้างใหม่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ปี 2021 ระบบจะต่ออายุระยะเวลาการหานายจ้างใหม่ออกไป 60 วันโดยอัตโนมัติ หากแรงงานภาคครัวเรือนต้องการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สามารถขอให้ศูนย์บริการจัดหางานช่วยยกเลิกประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติโอนย้ายนายจ้าง แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ ภายใน 14 วัน นับจากตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ปี 2021 ให้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ
  2. ผู้ที่เคยยื่นคำขอโอนย้ายนายจ้าง แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน: เนื่องจากประเภทนี้ไม่ได้รับการอนุมัติโอนย้ายนายจ้างตั้งแต่แรก ภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ปี 2021 ให้แรงงานหรือนายจ้างยื่นคำร้องต่อกระทรวงแรงงานเพื่อขอเปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้างใหม่
  3. 3. ผู้ที่เคยยื่นขอโอนย้ายนายจ้างใหม่เนื่องจากครบสัญญาจ้าง นายจ้างและแรงงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด แต่เนื่องจากประกาศของกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปี 2021 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้างใหม่ : กรณีแรงงานยังไม่ครบกำหนดสัญญาจ้างฉบับเก่า ให้ยื่นเรื่องตามระเบียบการขอโอนย้ายนายจ้างใหม่เมื่อครบสัญญาจ้างงาน หรือระเบียบขอต่อสัญญาการจ้างงานอีกครั้ง กรณีแรงงานครบกำหนดสัญญาจ้างงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ปี 2020 แรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถกลับประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง นายจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนายจ้างหรือต่อสัญญา หรือนายจ้างได้ยื่นเรื่องโอนย้าย แต่แรงงานข้ามชาติยังไม่มีนายจ้างรับช่วงต่อ กรณีนี้ต้องยื่นเรื่องเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอเปลี่ยนนายจ้างใหม่อีกครั้ง จากนั้นนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่จึงจะว่าจ้างแรงงานข้ามชาติได้ต่อไป
  4. (ที่มารูปภาพ : กระทรวงแรงงานไต้หวัน)

Related Articles

Back to top button
Close