อนุญาตให้ รง.ข้ามชาติทุกประเภทเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ตามปกติ นายจ้างใหม่ต้องดำเนินการตรวจ PCR ให้ รง.ข้ามชาติ

(ที่มารูปภาพ : กระทรวงแรงงานไต้หวัน)

กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทุกประเภทเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ตามปกติ นายจ้างใหม่ที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ต้องดำเนินเรื่องตรวจ PCR ให้แรงงานภายใน 3 วันก่อนวันเริ่มต้นทำงานใหม่ ระหว่างรอผลการตรวจ PCR นายจ้างต้องจัดเตรียมห้องให้แรงงานเข้าพัก 1 คนต่อ 1 ห้อง หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด ต้องระวางโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน  ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานได้ทำแบบคำถาม-ตอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้แรงงานเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ตามปกติ เพื่อให้นายจ้าง บริษัทจัดหางานและแรงงานสามารถศึกษาข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้สะดวกขึ้น

กระทรวงแรงงานระบุว่า ภายใน 3 วันก่อนวันเริ่มต้นโอนย้ายระหว่างสัญญา (หรือหลังครบกำหนดสัญญา) นายจ้างใหม่ต้องดำเนินการให้แรงงานข้ามชาติเข้าตรวจ PCR ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง หากสถานพยาบาลในพื้นที่ปิดทำการช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันที่นายจ้างรับเรื่องโอนย้ายแรงงาน สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการตรวจเชื้อได้เพราะคิวตรวจเชื้อเต็ม จะได้รับการยกเว้นให้สามารถขยายการตรวจPCRออกไปภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่โอนย้ายนายจ้าง ระหว่างรอผลตรวจ PCR นายจ้างใหม่ต้องจัดให้แรงงานข้ามชาติเข้าพัก 1 คนต่อ 1 ห้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ซึ่งนายจ้างใหม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค ส่วนแรงงานภาคสวัสดิการสังคมที่ได้รับการอนุญาตเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ให้ปฏิบัติตามระเบียบใหม่โดยจัดห้องพักให้แรงงานข้ามชาติ 1 คนต่อ 1 ห้องระหว่างการรอผลตรวจเช่นกัน

หากนายจ้างใหม่ไม่ดำเนินการตรวจ PCR ให้แรงงานข้ามชาติตามระเบียบ หรือระหว่างรอผลตรวจไม่ได้จัดห้องพัก 1 คนต่อ 1 ห้องให้แรงงานข้ามชาติ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวันตามกฎหมายการจ้างงาน มาตราที่ 57 ข้อ 9 และ ไม่อนุมัติการโอนย้ายงาน หากนายจ้างมอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานดูแลแผนบริหารและดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ แต่บริษัทจัดหางานทำงานสะเพร่าฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงาน มาตราที่ 40 วรรค 1 ข้อ 15 บริษัทจัดหางานดังกล่าวจะถุกโทษปรับตั้งแต่ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

สำหรับมาตรการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ตามปกติในครั้งนี้  ผู้ที่เข้าสู่ระบบโอนย้ายนายจ้างก่อนวันที่ 5 มิ.ย. กระทรวงแรงงานจะขยายเวลาการทำการออกไป 60 วันโดยอัตโนมัติ  ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมระบบการโอนย้ายแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ภายใน 60 วันหลังจากนี้ให้ยื่นเรื่องโอนย้ายนายจ้างใหม่อีกครั้ง ระเบียบการโอนย้ายนายจ้างใหม่ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมมีดังต่อไปนี้ :

  1. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติโอนย้ายนายจ้างจากกระทรวงแรงงาน แต่ต้องระงับการโอนย้ายเนื่องจากประกาศของกระทรวงแรงงาน : แรงงานข้ามชาติได้ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ และได้ทำการประกาศหานายจ้างใหม่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ปี 2021 ระบบจะต่ออายุระยะเวลาการหานายจ้างใหม่ออกไป 60 วันโดยอัตโนมัติ หากแรงงานต้องการยกเลิกประกาศการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สามารถขอให้ศูนย์บริการจัดหางานช่วยยกเลิกประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติโอนย้ายนายจ้าง แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ปี 2021 นับจากนี้ภายใน 14 วัน ให้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ
  2. ผู้ที่เคยยื่นคำขอโอนย้ายนายจ้าง แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน: เนื่องจากประเภทนี้ไม่ได้รับการอนุมัติโอนย้ายนายจ้างตั้งแต่แรก ภายใน 60 วันตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ปี 2021 ให้แรงงานหรือนายจ้างยื่นคำร้องต่อกระทรวงแรงงานเพื่อขอเปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้างอีกครั้ง
  3. ผู้ที่เคยยื่นขอโอนย้ายนายจ้างใหม่เนื่องจากครบสัญญาจ้าง นายจ้างและแรงงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด แต่เนื่องจากประกาศของกระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้างใหม่ : กรณีแรงงานยังไม่ครบกำหนดสัญญาจ้างฉบับเก่า ให้ยื่นเรื่องตามระเบียบการขอโอนย้ายนายจ้างใหม่เมื่อครบสัญญาจ้างงาน ระเบียบต่อสัญญาการจ้างงาน หรือการโอนย้ายระหว่างสัญญาอีกครั้ง กรณีแรงงานครบกำหนดสัญญาจ้างงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ปี 2020 แรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถกลับประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง นายจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนายจ้างหรือต่อสัญญา หรือนายจ้างได้ยื่นเรื่องโอนย้าย แต่แรงงานข้ามชาติยังไม่มีนายจ้างรับช่วงต่อ กรณีนี้ต้องยื่นเรื่องเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอเปลี่ยนนายจ้างใหม่อีกครั้ง จากนั้นนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่จึงจะว่าจ้างแรงงานข้ามชาติได้ต่อไป

Related Articles

Back to top button
Close