อนุญาตให้แรงงานไปทำงานในโรงงานสาขาของนายจ้างเดียวกันได้ตามปกติ นายจ้างต้องตรวจPCR ให้แรงงานก่อนย้าย 3 วัน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มคงที่ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. เป็นต้นไป อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติสามารถไปทำงานในไซต์งานหรือโรงงานสาขาของนายจ้างรายเดียวกันได้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเคลื่อนที่บ่อยที่อาจมีความเสี่ยงสูง จึงยังไม่อนุญาตให้นายจ้างมอบหมายให้แรงงานข้ามชาติเดินทางไปทำงานยังบริษัทลูกค้า โดยในอนาคตจะทบทวนแนวทางปฏิบัติตามสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า หลังจากประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศโดยรวมและความต้องการของอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม อนุญาตให้สามารถย้ายแรงงานข้ามชาติไปทำงานในไซต์งานหรือโรงงานสาขาของนายจ้างรายเดียวกันได้ตามปกติ ทั้งนี้ ระยะเวลาการย้ายแรงงานไปทำงานที่อื่นจะต้องไม่ต่ำกว่า 60 วัน  หากต่ำกว่า 60 วัน ไม่อนุญาตให้ย้ายแรงงานไปทำงานโรงงานสาขาของนายจ้าง โดยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้  :

  1. ดำเนินการให้แรงงงานข้ามชาติเข้ารับการตรวจกรดนิวคลีอิกเชื้อโควิด-19 โดยผลตรวจ PCR ต้องเป็นลบ : สำหรับแรงงานข้ามชาติ(ภาคการก่อสร้าง) หากต้องไปทำงานในในไซต์งานหรือโรงงานสาขาของนายจ้างรายเดียวกัน ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงแรงงานก่อน โดยนายจ้างต้องดำเนินการให้แรงงานเข้าตรวจโควิดด้วยวิธี PCR ภายใน 3 วัน(รวมวันย้าย) ก่อนย้ายแรงงาน และต้องมีผลตรวจเป็นลบ แล้วให้ยื่นเรื่องขอย้ายแรงงานไปยังกระทรวงแรงงาน สำหรับงานประเภทอื่นที่ไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงแรงงาน แต่ต้องดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCRให้แรงงานข้ามชาติ ภายใน 3 วันก่อนย้าย และต้องมีผลตรวจลบ จากนั้นให้ยื่นผลตรวจ PCR เป็นลบให้กองแรงงานท้องถิ่นก่อนย้ายแรงงานไปทำงานในโรงงานสาขา
  2. นายจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด : กรณีแรงงานข้ามชาติตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 นายจ้างต้องรับผิดชอบในหน้าที่การเป็นนายจ้าง และปฏิบัติตาม “แนวทางการรับมือกับโรคระบาดรุนแรงสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ : ข้อควรระวังในการจัดการการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่และการออกไปข้างนอกของแรงงานข้ามชาติ” ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ส่งตัวแรงงานไปรักษาหรือกักตัวที่สถานกักโรครวม กรณีแรงงานข้ามชาติมีผลตรวจ PCR เป็นลบ นายจ้างก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานประจำวันและบันทึกไทม์ไลน์เข้าออกของแรงงานทุกครั้ง

ศูนย์บัญชาการฯกล่าวเพิ่มเติมว่า การย้ายแรงงานไปทำงานในโรงงานสาขาต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 60 วัน หากนายจ้างไม่ดำเนินการให้แรงงานเข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี PCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ยื่นเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงแรงงาน หรือไม่ยื่นใบรับรองผลตรวจเป็นลบไปยังกองแรงงานท้องถิ่น จะต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน 30,000 ถึง 150,000 เหรียญไต้หวัน  ตามกฎหมายการจ้างงาน มาตราที่ 57 ข้อ 4 และมาตราที่ 68 ข้อ 1 หากมีการฝ่าฝืนระเบียบ 2 ครั้งขึ้นไป จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ในกรณีที่นายจ้างมอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ แต่บริษัทจัดหางานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบ ละเมิดมาตรการควบคุมป้องกันโรค  บริษัทจัดหางานฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวัน

Related Articles

Back to top button
Close