โรงเรียนประถมจัด “โครงการความรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี2021” ชิมอาหารอินโดนีเซีย เวียดนาม และอาหารไทย

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] รัฐบาลไต้หวันจัดทำ “โครงการความรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี2021” ในโรงเรียนประถม ส่งเสริมพันธุ์ข้าวในท้องถิ่นและความรู้เกี่ยวกับข้าว โดยการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเข้ากับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญของการสืบทอดทางวัฒนธรรมอาหารและการทานอาหารที่มีโภชนาการที่สมดุล และเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องข้าวให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังเด็ก ถึงแม้โครงการไม่สามารถเปิดเรียนได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่โดยครูผู้สอนได้จัดทำวิดิโอความรู้ต่างๆ และผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่างๆมากมายไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ ให้การเรียนรู้ของเด็กๆไม่ขาดตอน

เพื่อให้เด็กๆสามาถเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวได้อย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กๆสามารถสนุกกับการเรียนรู้จากที่บ้าน ตัวอย่างเช่น ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ครูที่โรงเรียนประถมฟางเยวี่ยนที่เมืองจางฮั่ว ออกแบบการสอนวัฒนธรรมการทานข้าวที่หลากหลาย ภายใต้หัวข้อ “ผืนดินฟางเยวี่ยนและบ้านเกิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ” แนะนำวัฒนธรรมการทานข้าวที่ของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไต้หวัน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของอาหารต่างประเทศ นอกจากนี้ บางบทเรียนยังได้ใช้เมล็ดข้าวในท้องถิ่นมาทำเมนูข้าวที่หลากหลาย อย่างเช่นทำข้าวปั้นซูชิ ข้าวแกงกาหรี่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของ “โครงการความรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน” คือการใช้ข้าวที่ปลูกในไต้หวันและผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก มาทำอาหารนานาชาติ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ผสมผสานความรู้เรื่องข้าวของไต้หวัน ความรู้ด้านโภชนาการที่สมดุล การผลิตและการบริโภคในท้องถิ่น โดยคุณครูในแต่ละโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมข้าวในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Articles

Back to top button
Close