ไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก! วิเคราะห์การขึ้นเงินเดือนผู้อนุบาลต่างชาติ

ผู้อนุบาลต่างชาติ | แรงงานข้ามชาติ (ภาพประกอบเรื่อง/ภาพจากศูนย์ข้อมูล)

สืบเนื่องจากวิกฤตโรคโควิด-19 หลายประเทศใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งรวมถึงไต้หวันด้วย จึงส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานข้ามชาติรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนเป็นประเภทที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด ภายใต้สภาพการณ์ขาดแคลนแรงงานข้ามชาติในภาคการผลิตและในระบบการดูแลระยะยาว ประเด็นที่ผู้อนุบาลมีเงินเดือนพื้นฐานเพียง 17,000 เหรียญไต้หวัน ได้รับการพูดถึงอีกครั้ง

“แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน พวกเขาได้รับค่าจ้างต่ำแล้วยังต้องทำงานตลอดทั้งวัน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังจำกัดสิทธิการเปลี่ยนย้ายนายจ้าง ราวกับเป็นการบังคับให้แรงงานข้ามชาติต้องยอมรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้าย ทำให้แรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ต้องการทรัพยากรการดูแล ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มเปราะบางต้องมาทำร้ายกันเอง” ช่วงต้นปี เฉินซิ่วเหลียน(陳秀蓮) นักวิจัยของสมาคมแรงงานสากลไต้หวันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นค่าจ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนที่ต่ำกว่าค่าจ้างพื้นฐาน และการห้ามผู้อนุบาลเปลี่ยนย้ายนายจ้างใหม่

หากเปรียบเทียบเงื่อนไขการทำงานระหว่างแรงงานข้ามชาติภาคการผลิตและแรงงานข้ามชาติในครัวเรือน แรงงานภาคการผลิตได้รับค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน และวันหยุดพักผ่อนตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานเฉกเช่นแรงงานท้องถิ่น เงินเดือนพื้นฐานในปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนแรงงานข้ามชาติในครัวเรือน เงื่อนไขการทำงานและสัญญาการจ้างจะถูกกำหนดโดยนายจ้างและผู้ถูกว่าจ้าง โดยยึดตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงานและประเทศต่างๆในอาเซียน เงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 17,000 เหรียญไต้หวัน ปัจจุบัน ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติในครัวเรือนประมาณ 25,000 คน ค่าเฉลี่ยการทำงาน 10.4 ชั่วโมงต่อวัน ในจำนวนนี้ มีแรงงานข้ามชาติมากถึงหนึ่งในสามที่ไม่เคยได้ลาหยุดพักผ่อนตลอด3 ปีของสัญญาการจ้างงาน และเนื่องจากสถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปิด จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกปฏิบัติโดยมิชอบและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องปกติที่แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนจะรู้สึกถึงความไม่พอใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฮ่องกง แรงงานข้ามชาติในครัวเรือน 390,000 รายและแรงงานท้องถิ่น ล้วนได้รับการคุ้มครองจาก “กฎหมาย การจ้างงาน” และ “กฎหมายว่าด้วยค่าชดเชยลูกจ้าง” ตัวอย่างเช่น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ ทำประกันชดเชยการบาดเจ็บจากการทำงาน และต้องมีวันหยุดพักผ่อนให้อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบดูแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของไต้หวันยังต้องได้รับปรับปรุงอีกมาก

เนื่องจากเงื่อนไขที่เลวร้ายและระบบที่เข้มงวด ทำให้แรงงานข้ามชาติจำต้องเปลี่ยนย้ายประเภทงานหรือไม่ก็เลือกที่จะหลบหนี ในทางกลับกัน หากแรงงานข้ามชาติขอเปลี่ยนนายจ้าง ตามระเบียบ “กฎหมายบริการจัดหางาน” นายจ้างต้องรอให้ผ่านไป 3 เดือนจึงจะสามารถว่าจ้างแรงงานคนใหม่ได้ ซึ่งช่วงเวลาระหว่างนี้ครอบครัวที่ต้องการผู้อนุบาลข้ามชาติก็ต้องวุ่นวายอยู่ระยะหนึ่งเนื่องจากขาดผู้ช่วยดูแล เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างเช่นกัน

เดิมที ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติประมาณ  710,000 คน แต่มาตรการควบคุมชายแดนส่งผลกระทบเที่ยวบินและการเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ ไม่เพียงแต่ทำให้แรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศมีจำนวนลดลงเท่านั้น แต่คนที่ออกนอกประเทศมีมากกว่าจำนวนคนเข้าประเทศ ณ ปลายเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว แรงงานข้ามชาติในไต้หวันลดลงแหลือเพียง 69,9154 คน

Related Articles

Back to top button
Close