แรงงานอินโดฯ เข้าไต้หวันกลุ่มแรก ! กักตัวที่สถานกักโรครวมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 11 .. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า เมื่อพิจารณาจากการะแพร่ระบาดในไต้หวันที่เริ่มคงที่ และเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและระบบการดูแลระยะยาว ตั้งแต่วันนนี้เป็นต้นไป อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติอีกครั้ง ประเทศอินโดนีเซียเป็นแรงงานกลุ่มแรกที่ได้เข้าไต้หวัน (ภาพประกอบเรื่อง / shutterstock )

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า เมื่อพิจารณาจากการะแพร่ระบาดในไต้หวันที่เริ่มคงที่ และเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและระบบการดูแลระยะยาว ตั้งแต่วันนนี้เป็นต้นไป อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติอีกครั้ง ประเทศอินโดนีเซียเป็นแรงงานกลุ่มแรกที่ได้เข้าไต้หวัน ซึ่งทั้งหมดต้องกักตัวในสถานกักโรครวม  ส่วนแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นๆ กระทรวงแรงงาน กระทรวงต่างประเทศและกรทรวงอื่นๆ กำลังดำเนินการเจรจาหารือ  โดยกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้เตรียมแผนนำเข้าแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นๆและเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ระเบียบมาตรการป้องกันโรคแรงงานต่างชาติแบ่งเป็นก่อนเดินทางเข้าไต้หวันและหลังเดินทางเข้าไต้หวัน การป้องกันโรคก่อนเข้าไต้หวันรวมถึง แรงงานต่างชาติต้องตรวจโควิดแบบ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง และแรงงานต้องแยกกักตัวห้องละ1คนก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชั่วโมง  สถานพยาบาลสำหรับตรวจเชื้อไม่เกิน 50 แห่งซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลตรวจ PCR ของแรงงาน

นอกจากนี้ รัฐบาลประเทศต้นทางควรตรวจสอบแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของบริษัทจัดหางานต่างประเทศอย่างเคร่งครัด แผนการป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึง การลดจำนวนคนในสถานบันฝึกอบรมแรงงานต่างชาติที่ต่างประเทศ ลดจำนวนคนเข้าพักหอพักในสถาบัน ก่อนขึ้นเครื่อง ต้องให้แรงงานพักห้องละหนึ่งคน ซึ่งรัฐบาลประเทศต้นทางต้องออกใบรับรองหลักจากตรวจสอบ จากนั้นสำนักงานตัวแทนของไต้หวันในต่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกวีซ่าต่อไป

หลังจากเดินทางเข้าไต้หวัน แรงงานต้องตรวจโควิด-19แบบ PCR ที่สนามบิน 1ครั้ง ตามด้วยกักตัว 14 วัน และตรวจ PCR อีกครั้งก่อนครบกำหนดกักตัว ผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ จะต้องกักตัวสังเกตอาการด้วยตนเองต่ออีก 7 วัน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงสังเกตอาการด้วยตนเอง นายจ้างต้องจัดการให้แรงงานต่างชาติไปพักในสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด และในช่วงระหว่างการกักตัวสังเกตอาการด้วยตนเอง แรงงานต้องตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วอีกหนึ่งครั้ง

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมีข้อกำหนดให้นายจ้างต้องซื้อประกันโควิดให้กับแรงงานต่างชาติ คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินไต้หวันและกรทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ออกแบบแผนประกันโควิด หลังจากที่ได้แผนประกัน ก่อนแรงงานจะเดินทางเข้าไต้หวันนายจ้างต้องซื้อประกันโควิดวงเงินประกัน 500,000 เหรียญให้แรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในการกักตัวเมื่อตรวจพบติดเชื้อโควิดหลังจากเดินทางเข้าไต้หวัน

แรงงานต่างชาติเข้าไต้หวัน ใช้ระบบสะสมคะแนนเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าไต้หวันก่อน ศูนย์บัญชาการฯมีจำนวนเตียงรองรับ 1700 เตียง ทั้งนี้มาตรการป้องกันโรคช่วงตรุษจีนจะเริ่มใช้วันที่ 14 ธ.ค. ดังนั้นวันที่ 15 ธ.ค. จะชะลอนำเข้าแรงงานต่างชาติชั่วคราว

Related Articles

Back to top button
Close