ĐỔI TÊN “KHOA HỘ TỊCH VÀ CƯ DÂN MỚI”-HUYỆN YUNLIN THỰC HIỆN PHỤC VỤ CƯ DÂN MỚI

Để thực hiện việc phục vụ cư dân mới, huyện Yunlin chính thức đổi tên khoa hộ tịch của phòng dân chính thành “Khoa hộ tịch và cư dân mới” từ ngày 16 tháng 8, tăng cường công tác phối hợp và hợp tác nguồn lực, hy vọng có thể cung cấp dịch vụ và môi trường sinh sống hoàn thiện, thân thiện.

Huyện Yunlin đã từng bước cung cấp các biện pháp và dịch vụ chăm sóc cư dân mới, đã thành lập “Cửa sổ phục vụ duy nhất cư dân mới”, “Trang thông tin phục vụ đa ngôn ngữ cho cư dân mới”, ”Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới” tại các sở sự nghiệp phục vụ hộ tịch và lập nên “Trung tâm học tập cho cư dân mới” ở tuyến núi và tuyến biển.

Related Articles

Back to top button
Close