Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi người lao động yêu cầu tăng mức lương cơ bản lên 8%, kể cả lao động giúp việc gia đình

Uỷ ban thẩm định lương cơ bản vừa họp ngày 8 tháng 10, Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi lao động vừa mở cuộc họp báo vào ngày mồng 7 để bày tỏ, đáp ứng với việc nền kinh tế tăng trưởng năm nay, hy vọng điều chỉnh tăng mức lương cơ bản lên 8% vào năm sau.

Những ngành nghề có lợi nhuận do ảnh hưởng của dịch bệnh càng cần phải điều chỉnh, lập tức tăng cường các tổ chức công đoàn ở các ngành nghề.

Ngoài việc điều chỉnh mức lương cơ bản, tổ chức đấu tranh vì quyền lợi lao động cũng nêu ra những khó khăn trong việc áp dụng Luật lao động cơ bản với nhóm lao động giúp việc gia đình tại Đài Loan, kêu gọi chính phủ cần tăng mức lương cơ bản cho nhóm lao động này.

Những khó khăn trong việc áp dụng Luật lao động cơ bản với nhóm lao động giúp việc gia đình đã thảo luận từ lâu, ban đầu Chính phủ cho rằng nhiều chủ sử dụng khó khăn về kinh tế, không thể chi trả cho lao động giúp việc gia đình như mức lương cơ bản trong nước. Vì vậy, Luật lao động cơ bản không áp dụng cho lao động giúp việc gia đình.

Tuy nhiên, về lâu dài, lao động giúp việc gia đình phải chịu đựng nhiều không công bằng như thời gian làm việc dài, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít, mức lương 17000 Đài tệ thấp hơn mức lương cơ bản.

Nhằm nâng cao điều kiện lao động cho lao động giúp việc gia đình, tổ chức này đã đề ra “Luật dịch vụ giúp việc nhà” hy vọng thông qua dự thảo này giúp bảo vệ quyền lợi của lao động nước ngoài.

Do nhiều ý kiến khác nhau mà việc bảo vệ quyền lợi của lao động giúp việc gia đình nhiều năm nay vẫn chưa có tiến triển.

Phóng viên “Báo bốn phương” đã gọi phỏng vấn bà Lý Hồng Văn (李虹妏) Thư ký Liên đoàn công nghiệp TP. Đào Viên.
Bà cho biết: “Hiện nay lương cơ bản của lao động giúp việc gia đình chỉ có 17000 Đài tệ, cần phải điều chỉnh bằng với mức lương cơ bản. Việc tăng lương cơ bản này có thể là gánh nặng cho những chủ sử dụng khó khăn về kinh tế.

Vì vậy, chính phủ nên hỗ trợ bù đắp chênh lệch này. Như vậy mới tốt cho cả hai bên, chính phủ càng cần phải hỗ trợ nhiều hơn cho những việc chăm sóc lâu dài”.

Bà cũng cho rằng, Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi lao động hy vọng rằng lao động giúp việc gia đình không cần tách khỏi Luật lao động cơ bản, nhưng giai đoạn hiện nay, nhóm lao động giúp việc gia đình không thích hợp áp dụng cho Luật này. Luật dịch vụ giúp việc cũng không thể một bước thực hiện được ngay.

Vì vậy, kêu gọi trước khi hoàn thiện quá trình quy định luật cần tăng lương cơ bản trước, bổ sung tình trạng lương thấp hiện nay, nhưng những luật cần thúc đẩy vẫn phải làm.

Ngoài ra, phiếu chấn hưng trị giá gấp 5 lần cần mở rộng sử dụng, nhưng chỉ có người dân trong nước và hôn phối nước ngoài được nhận, hơn 70 vạn lao động di trú nước ngoài đều không được áp dụng.

Bà cho rằng, phiếu chấn hưng tiêu xong là hết. Khoản trợ cấp 1 lần này chỉ giúp các ngành nghề hồi phục trong giới hạn, hiệu quả không lâu dài. Hơn nữa, phiếu này chỉ áp dụng cho người dân trong nước và hôn phối nước ngoài, rất nhiều người nước ngoài tại Đài Loan hoàn toàn không được hưởng lợi gì.

Bà cho rằng, Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi lao động vốn không tán thành việc hỗ trợ 1 lần như phiếu chấn hưng kinh tế, nhưng nếu đã áp dụng rồi, thì nhiều người lao động di trú nước ngoài cũng đang sống, sinh hoạt tại Đài Loan, cũng cần được hỗ trợ.

Một số ý kiến của người dân và cơ quan quản lý lao động cho rằng, nhóm người lao động cơ bản trong nước vốn rất ít chỉ nhận mức lương cơ bản, vì vậy tăng mức lương cơ bản chỉ “lợi cho lao động di trú”.

Bà cũng bác bỏ lập luận này, “số lượng người lao động cơ bản ở nước ta đa phần là người nước ngoài, hơn nữa thực sự rất nhiều người chỉ nhận gần với mức lương cơ bản.

Sau khi điều chỉnh mức lương cơ bản chỉ có thể tăng lương. Một vào cơ quan quản lý lao động cho rằng điều chỉnh mức lương cơ bản chỉ làm có lao động di trú hưởng lợi là hoàn toàn không có căn cứ, chỉ cản trợ việ tăng lương mà thôi”.

Related Articles

Back to top button
Close